usługi

Zapewniamy pełną obsługę księgową i podatkową dla podmiotów gospodarczych, sp. z o.o., spółek cywilnych, spółek akcyjnych oraz jednoosobowych działalności gospodarczej.

Zapewnimy pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, rozliczymy ZUS oraz podatki.

Reprezentujemy naszych klientów w Urzędzie Skarbowym i ZUS.

Rozpoczęcie Działaności

 Naszą misją jest umożliwienie Państwu skupienia się na tym co najważniejsze, czyli na pomysłach i rozwoju. Oferujemy kompleksowe doradztwo w kwestiach prawnych i organizacyjnych, jak również przeprowadzamy wszelkie czynności związane z przygotowaniem koniecznej dokumentacji i przekazaniem jej odpowiednim instytucjom.

 • Rekomendujemy wybór optymalnej formy  prawnej i podatkowej dostosowanej do działalności Klienta. Właściwy wybór sposobu działania może zdecydować o powodzeniu i rentowności przedsięwzięcia
 • Doradzamy w wyborze lokalizacji firmy. Wybór lokalizacji determinuje urząd skarbowy pod który podlegać będzie firma
 • Przygotowujemy i składamy wymagane dokumenty w urzędzie skarbowym i innych urzędach


W chwili obecnej przedsiębiorcy mają do wyboru szeroki wachlarz form prawnych umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej.
Najpopularniejsze to :

 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka akcyjna

W zależności od wyboru formy prawnej, dopuszczalne są cztery podstawowe sposoby prowadzenia księgowości. Naszym przyszłym klientom chętnie przedstawimy dostępne możliwości i pomożemy w dostosowaniu formy prawnej i podatkowej do charakteru prowadzonej działalności.

Planowanie podatkowe

Planowanie podatkowe to opracowywanie sekwencji zachowań podatnika prowadzących w efekcie do zminimalizowania jego obciążeń podatkowych.

Podatki są składnikiem wielu elementów planu finansowego, takich jak przychody, koszty (operacyjne, finansowe itd.) czy amortyzacja i dlatego właściwe rozpoznanie skutków podatkowych podejmowanych czynności ma istotne znaczenie dla wyniku finansowego. W praktyce doradztwa podatkowego stosowane są też specjalne metody pomiaru obciążenia podatkowego, na podstawie których oblicza się m.in. tzw. efektywną stopę podatkową.

Planowanie podatkowe nie obejmuje wyłącznie kwestii związanych z wysokością podatku, uwzględniamy różne elementy, jak np. płynność finansową, wybór dłuższych okresów rozliczeniowych lub wpłacania zaliczek (np. kwartalnie) pozwala na ustalenie dłuższych terminów płatności dla kontrahentów i zapewnia przewagę konkurencyjną nie tylko w obszarze podatkowym.

Księgowość

Księgi handlowe ( pełna księgowość)

Ogromną zaletą prowadzenia pełnej księgowości jest możliwość szerokiej kontroli nad działaniem firmy. Umożliwia ona nie tylko monitorowanie, tak jak ma to miejsce w przypadku Księgi przychodów i rozchodów, rachunku wyników, ale także zobowiązań, należności i stanu majątku firmy. Dodatkowo, rozliczenie zysku w przypadku pełnej księgowości jest dokładniejsze ze względu na ścisłe przestrzegania zasady współmierności przychodów i kosztów.

Prowadzenie pełnej księgowości z połączeniu z dodatkowymi informacjami spoza systemu księgowego pozwala na stworzenie efektywnego systemu informacji zarządczej, wspierającego na bieżąco decyzje kierownictwa firmy.

Pełna księgowość związana jest z największym obciążeniem służb księgowych. Wynika to z konieczności ewidencjonowania większej ilości zdarzeń a także sporządzania rocznych sprawozdań finansowych.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Książka przychodów i rozchodów (KPiR) stanowi bez wątpienia najpopularniejszą formę ewidencjonowania  na potrzeby opodatkowania. Pozwala ona na prowadzenie działalności na stosunkowo dużą skalę (do wysokości przychodów nie przekraczających 1,2 mln EURO), bez konieczności prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych

Zaletą jest możliwość kwalifikowania większości kosztów jako kosztów uzyskania przychodów, w tym kosztów amortyzacji, kosztów kredytów, leasingu czy też kosztów marketingowych

W ramach KPiR dopuszczalne są dwie formy opodatkowania na zasadach ogólnych: wg skali progresywnej (18%, 32%) oraz według stawki liniowej (19%)

Dokonując wyboru optymalnego sposobu opodatkowania należy mieć na uwadze łączne dochody małżeństwa, jeśli możliwy jest wybór wspólnego opodatkowania, a także przysługujące ulgi i zwolnienia.

Ryczałt ewidencjonowany

Opodatkowanie ryczałtem oznacza, że podatek jest naliczany od przychodów i nie zależy od ponoszonych kosztów. Stawki podatku są zależne od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i mogą wynosić 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20% przychodu. Wymagane jest prowadzenie ewidencji przychodów.

Tak więc przy wyborze formy opodatkowania powinniśmy kierować się wysokością kosztów oraz wysokością stawki podatku dla danej działalności.

Istnieją rodzaje działalności które nie mogą być opodatkowane w formie ryczałtu (źródło: Izba Skarbowa w Warszawie):

 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdówmechanicznych,
 • prowadzenie apteki, lombardu, kantoru,
 • wytwarzanie wyrobów opodatkowanych akcyzą (z wyjątkiem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł),
 • wykonywanie większości wolnych zawodów (innych niż wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy o ryczałcie),
 • świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o ryczałcie.

Karta podatkowa

Karta podatkowa stanowi najprostszą formę opodatkowania, dostępną dla ściśle określonych rodzajów działalności. Firma rozliczająca się w formie karty podatkowej nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz deklaracji o wysokości uzyskanego przychodu.

Wysokość podatku jest ustalona jako stała kwota, niezależna od przychodów. Zależy ona natomiast od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz liczby zatrudnionych pracowników.

Rodzaje działalności uprawniające do opodatkowania kartą podatkową są następujące (źródło: Izba Skarbowa w Warszawie)

 • usługowa lub wytwórczo-usługowa, określona w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy;
 • usługowa w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. – w warunkach określonych w ustawie;
 • usługowa handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi – z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem;
 • gastronomiczna – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. – w warunkach określonych w ustawie;
 • usługi transportowe wykonywane przy użyciu jednego pojazdu – w warunkach określonych w ustawie;
 • usługi rozrywkowe – w warunkach określonych w ustawie;
 • sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. – w warunkach określonych w ustawie;
 • w wolnych zawodach, polegająca na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – w warunkach określonych w ustawie ;
 • w wolnych zawodach, polegająca na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż niektórych preparatów weterynaryjnych - w warunkach określonych w ustawie;
 • opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi – w warunkach określonych w ustawie;
 • usługi edukacyjne, polegające na udzielaniu lekcji na godziny – w warunkach określonych w ustawie;
 • prowadzona przez osoby fizyczne (w tym rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne) w zakresie m.in. sprzedaży żwiru, piasku, przewozu mleka do punktów skupu, wynajmu pokoi gościnnych i domków turystycznych, jeżeli łączna liczba pokoi nie przekracza 12.

 

Kadry i płace

Oferujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową m.in.

 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • rozliczanie podatku dochodowego pracowników

 

Cennik

U nas ceny USTALA KLIENT!!!

Opłaty za usługi zlecone do naszego biura rachunkowego ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem i uzależnione są m.in. od następujących czynników:

 • specyfikacji działalności;
 • rodzaju ewidencji księgowych;
 • ilości dokumentów;
 • liczby zatrudnionych

KONTAKT